امیر عباس جعفری

محل کار: استانداری آذربایجان غربی
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 04432756513