ایرج رئیسیان

محل کار: استانداری سمنان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 02333443000
سوابق کاری: لیسانس مدیریت صنعتی
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.