جلیل بالایی

محل کار: استانداری کرمانشاه
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 08334211751