محسن نجات

محل کار: استانداری خراسان رضوی
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 051138590001
سوابق کاری: دکتری مدیریت بحران
سوابق تحصیلی: مدیرکل بحران استانداری سیستان و بلوچستان مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی