جواد نظری

محل کار: استانداری خراسان شمالی
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 05832265409
سوابق کاری: معاون دفتر بازرسی استانداری- مدیرکل مدیریت بحران استانداری
سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد عمران و سازه
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.