حمیدغیاثی

محل کار: استانداری مرکزی
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 08633687902