رحیم آزادی

محل کار: استانداری فارس
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 07132290191