امیر مرادی

محل کار: استانداری گیلان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 01333690666