سید ابوالحسم میرجلیلی

محل کار: استانداری خراسان جنوبی
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 05632424903
سوابق کاری: مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.