محمد محمدی

محل کار: استانداری کهگیلویه و بویر احمد
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 07433230911
سوابق کاری: مدیرکل منابع انسانی و تحول استانداری - مشاور استاندارد
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشدعلوم سیاسی