مهرداد حسن زاده

محل کار: استانداری هرمزگان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 07633667392