علیمردان طالبی

محل کار: استانداری همدان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 08138256032
سوابق کاری: کارشناسی زمین شناسی
سوابق تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی