احسان بالاکتفی

محل کار: استانداری یزد
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 03536242121
سوابق کاری: معاون هماهنگی امور اجرایی حوزه استاندار یزد
سوابق تحصیلی: - دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه - کارشناس ارشد مدیریت دولتی(خط مشی گذاری عمومی)