علی اصغر احمدی

محل کار: استانداری مازندران
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 01133133421
سوابق کاری: معاون ادره کل بنیاد مسکن مازندران مدیرکل بحران استان مازندران
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد