علیرضا شهرکی

محل کار: استانداری سیستان و بلوچستان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 05433213036
سوابق کاری: فرماندار خاش- فرماندار سراوان
سوابق تحصیلی: کارشناسی صنایع