عباسعلی ارجمندی

محل کار: استانداری سیستان و بلوچستان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 05433213036
سوابق کاری: بخشدار ایراندگان خاش -سرپرست فرمانداری زاهدان
سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرائی