مهدی پازوکی

محل کار: استانداری لرستان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 06633244709