فرهاد عبدالعلی پور

محل کار: استانداری اردبیل
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 04533822432