جهانگیر دهقانی

محل کار: استانداری بوشهر
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 07733559200
سوابق کاری: مدیرکل مدیریت بحران استانداری
سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرائی