رضا قادری

محل کار: استانداری گلستان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 01732480144