مجید سعیدی

محل کار: استانداری کرمان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 03432736913