محسن اروجی

محل کار: استانداری قم
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 02536642125