منصور درجاتی

محل کار: استانداری تهران
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 02184691631