منصور شیشه فروش

محل کار: استانداری اصفهان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 03132223890