محمدحسین امامی

سمت: مدیرکل یزد
تلفن محل کار: 03536242121
سوابق کاری: اداره کل مدیریت بحران استانداری یزد
سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد