علی عبداللهی

محل کار: استانداری خوزستان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 06133364569