اسماعیل نجار

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: معاون وزیر و رئیس سازمان
تلفن محل کار: 02122391996-8 داخلی 101
سوابق کاری: استاندار کردستان - استاندار کرمان
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.