رضا کریمی

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: معاون امور آمادگی و مقابله
تلفن محل کار: 02122683436
سوابق کاری: کارشناسی ارشد