علی بختیاری

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: مدیرکل روابط عمومی،امور بین الملل ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات
تلفن محل کار: 02122683494
سوابق کاری: مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت بحران کشور