علی بختیاری

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: مدیرکل دفتر نظارت و مدیریت عملکرد حوزه مدیریت بحران
تلفن محل کار: 02122683494
سوابق کاری: مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت بحران کشور
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.