امیر قادری

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی
تلفن محل کار: 02122683531
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشدمهندسی شهرسازی
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.