امیر قادری

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: معاون بازسازی و بازتوانی
تلفن محل کار: 02122683531
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشدمهندسی شهرسازی