مهدی رحمتی نژاد

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: رئیس مرکز مدیریت اطلاعات و حوادث
تلفن محل کار: 02188871457