وحید اکبری

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: حوزه امور مجلس
تلفن محل کار: 0212239196
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.