بهنام نظری

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع
تلفن محل کار: 02122238329
سوابق کاری: رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت بحران کشور*
سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشدعلوم سیاسی
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.