معاون بازسازی و بازتوانی :امیر قادری 

معاونت بازسازی و بازتوانی

به استناد قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، بند د ماده 2 در تعریف بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل كليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است كه براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب‌ديده با درنظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشاركتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب‌ديده انجام مي‌گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است كه جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي‌رسد.
 
شرح وظايف معاونت امور بازسازي و بازتواني:
1. ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف کشور به منظور انجام صحیح وظایف مربوط به بازسازی و بازتوانی.
2. بررسی روند اقدامات مربوط به ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه.
3. نظارت بر روند اقدامات مربوط به امور فنی استاندارد و مقاوم سازی در کشور.
4. پیگیری و نظارت بر فعالیتهای حوزه بازسازی و بازتوانی به منظور کاهش آسیبها و ترمیم و بهسازی اثرات نامطلوب ناشی از حوادث غیرمترقبه.
5. پیگیری اعتبارات و نحوه هزینه کرد آن در تهیه و اجرای طرحها و پروژه های مربوط به امور بازسازی و بازتوانی.
6. پیگیری و نظارت بر تشکیل کارگروههای تخصصی شورای عالی مدیریت بحران و مصوبات آن.
7. ارتباط با سایر معاونتهای سازمان به منظور هماهنگی در انجام وظایف.

شماره تماس: 8-02122391996
داخلی: 503