ردیف
عنوان سند، دستور العمل یا بخشنامه آموزشی
 فایل پیوست
1
 اصلاحیه بخشنامه
trace-vs-embed_5f5fd14706477833b6d0e821c21c6992.png
2
 بخشنامه نظام جامع آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی
trace-vs-embed_5f5fd14706477833b6d0e821c21c6992.png
3
پیوست شماره ا بخشنامه آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی
trace-vs-embed_5f5fd14706477833b6d0e821c21c6992.png
4
 پیوست شماره 2 //
 
5
پیوست شماره 3
 
6
سوابق بخشنامه
 
7
 سوابق بخشنامه
 
8
دستورالعمل صلاحیت مجریان و مدرسین پیوست 10
 
9
بخشنامه فناوری اطلاعات پیوست9
 
10
فرم د مشخصات دوره های آموزش در قالب ورد
 
11
فرم الف
 
12
فرم ب
 
13
فرم ج