ردیف استان شهرستان عنوان دوره شروع دوره پایان دوره سطح برگزاری زمان دوره به ساعت تعداد شرکت کنندگان توضیحات و فایل
1 تهران تهران هفتمین‌ کنفرانس جامع مدیریت بحران 94/11/27 94/11/27 عمومی 16   www.indm.ir
2 تهران تهران پانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل 94/12/11 94/12/12 عمومی     www.ictte.ir/fa
3 تهران تهران آشنایی با مدیریت ریسک مخاطرات جوی 94/12/24 94/12/24 عمومی 8   66070123
4 تهران تهران مدیریت و کاهش خطر پذیری سوانح 95/01/31 95/01/31 فرمانداران 8 40  
5 تهران تهران مدیریت و کاهش خطر پذیری سوانح 95/02/14 95/02/14 معاونین عمرانی و مدیران کل استانها 8 40  
6 هرمزگان کیش کارگاه آموزشی مدیریت بحران برای کودکان 95/02/19 95/02/20 مدیران کل 16 70  
7 تهران تهران مدیریت و کاهش خطر پذیری سوانح 95/02/28 95/02/28 معاونین عمرانی و مدیران کل استانها 8 40  
8 تهران تهران مدیریت خطرپذیری مخاطرات طبیعی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 95/05/05 95/05/05 عمومی 8 100  
9 تهران تهران مدیریت و کاهش خطرپذیری سوانح 95/05/07 95/05/07 معاونین هماهنگی امور عمرانی و مدیران کل مدیریت بحران 15 استان کشور 8 40  
10 تهران تهران ارائه خدمات بهداشت اضطراری در جوامع بزرگ 95/06/06 95/06/17 دستگاههای ذیربط 120    
11 تهران تهران سمینار علمی-تخصصی بالگردی کشور 95/06/03 95/06/04 دستگاههای ذیربط 16    
12 چهارمحال بختیاری شهر کرد کارگاه آموزشی و تمرینی مدیریت بحران 95/08/20 95/08/24 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان چهارمحال بختیاری 44 270  
13 فارس شیراز هماهنگی و مدیریت بحران ویژه کودکان 95/09/14 95/09/16 دستگاههای مرتبط با کودکات 10 استان کشور 300 10  
14 مرکزی خمین کارگاه آموزشی و تمرینی 95/10/01 95/10/03 ویژه اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران 6 شهرستان استان مرکزی 44 150  
15 آذر بایجان شرقی جلفا کارگاه آموزشی و تمرینی 5/11/95 07/11/95 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44 250  
16 آذر بایجان شرقی تبریز کارگاه آموزشی و تمرینی     اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44 250  
17 گلستان گرگان کارگاه آموزشی و تمرینی     اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44 250  
18 گلستان گرگان کارگاه آموزشی و تمرینی     اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44 250  
19 فارس شیراز کارگاه آموزشی و تمرینی     اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44 200  
20 کرمانشاه کرمانشاه کارگاه آموزشی و تمرینی     اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44 450  
21 آذربایجان غربی ارومیه کارگاه آموزشی و تمرینی     اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44 300  
22 خراسان جنوبی بیرجند کارگاه آموزشی و تمرینی     اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
23 فارس3   کارگاه آموزشی و تمرینی 03/05/96 05/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
24 خراسان رضوی شمال 1   کارگاه آموزشی و تمرینی 03/05/96 05/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
25 خراسان شمالی   کارگاه آموزشی و تمرینی 07/05/96 08/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
26 آذربایجان شرقی   کارگاه آموزشی و تمرینی 09/05/96 12/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
27 خراسان رضوی 2   کارگاه آموزشی و تمرینی 10/05/96 12/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
28 اصفهان 2   کارگاه آموزشی و تمرینی 15/05/96 18/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
29 خراسان رضوی 3   کارگاه آموزشی و تمرینی 17/05/96 19/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
30 قم   کارگاه آموزشی و تمرینی 22/05/96 24/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
31 خراسان رضوی 4   کارگاه آموزشی و تمرینی 24/05/96 26/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
32 یزد   کارگاه آموزشی و تمرینی 25/05/96 27/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
33 سمنان   کارگاه آموزشی و تمرینی 28/05/96 30/05/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
34 کردستان   کارگاه آموزشی و تمرینی 05/06/96 07/06/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
35 اردبیل   کارگاه آموزشی و تمرینی 12/06/96 14/06/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
36 کهکیلویه و بویر احمد   کارگاه آموزشی و تمرینی 20/06/96 22/06/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
37 قزوین   کارگاه آموزشی و تمرینی 27/06/96 29/06/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
38 زنجان   کارگاه آموزشی و تمرینی 29/06/96 01/07/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
39 سیستان و بلوچستان 1   کارگاه آموزشی و تمرینی 16/07/96 18/07/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
40 سیستان و بلوچستان 2   کارگاه آموزشی و تمرینی 23/07/96 25/07/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
41 مازندران 1   کارگاه آموزشی و تمرینی 23/07/96 25/07/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
42 کرمان 1   کارگاه آموزشی و تمرینی 01/08/96 03/08/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
43 همدان   کارگاه آموزشی و تمرینی 09/08/96 11/08/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
44 مازندران 2   کارگاه آموزشی و تمرینی 21/08/96 23/08/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
45 کرمان 2   کارگاه آموزشی و تمرینی 07/09/96 09/09/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
46 البرز   کارگاه آموزشی و تمرینی 29/08/96 01/09/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
47 بوشهر   کارگاه آموزشی و تمرینی 12/09/96 14/09/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
48 مرکزی 1   کارگاه آموزشی و تمرینی 17/09/96 18/09/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
49 چهرمحال و بختیاری   کارگاه آموزشی و تمرینی 21/09/96 23/09/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
50 ایلام   کارگاه آموزشی و تمرینی 26/09/96 28/09/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
51 هرمزگان 1   کارگاه آموزشی و تمرینی 16/10/96 18/10/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
52 هرمزگان 2   کارگاه آموزشی و تمرینی 23/10/96 25/10/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
53 خوزستان1   کارگاه آموزشی و تمرینی 02/11/96 04/11/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
54 خوزستان2   کارگاه آموزشی و تمرینی 09/11/96 11/11/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
55 خوزستان3   کارگاه آموزشی و تمرینی 16/11/96 18/11/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
56 خوزستان4   کارگاه آموزشی و تمرینی 23/11/96 25/11/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44    
57 مرکزی2   کارگاه آموزشی و تمرینی 07/12/96 08/12/96 اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستانهای استان 44