برنامه‌های عملیاتی و اهداف پیش روی معاونت

در راستای اجرای ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بسته اجرایی مدیریت بحران در حوزه پیش‌بینی و پیشگیری تدوین و با پیگیری‌های به عمل آمده پس از تصویب در هیأت محترم وزیران طی مصوبه شماره 155782/ت ‍48527ه مورخ 91/8/9 به شرح ذیل ابلاغ شده است.

1- توسعه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار خطر سیل در کشور

·         نصب سیستم هشدار سیل در 25 منطقه حادثه‌خیز کشور

·         تقویت و بروز رسانی 100 درصدی سیستم پیش‌بینی و هشدار سیل در کشور

2- توسعه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار خشکسالی در کشور

·         ایجاد 31 پایگاه پایش و هشدار خطر خشکسالی کشاورزی در کشور

·         تقویت و بروز رسانی 80 درصدی سیستم پیش‌بینی، تحلیل و هشدار خشکسالی در کشور

3- توسعه شبکه لرزه‌نگاری در کشور

·         افزایش ایستگاه‌های لرزه‌نگاری از 80 ایستگاه به 400 دستگاه

4- تقویت و توسعه سامانه قطع خودکار شبکه گاز کشور در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه

·     افزایش نصب 42 سامانه قطع خودکار شبکه گاز کشور در زمان وقوع حوادث در نقاط حساس و مراکز استان‌ها

5- تدوین نظام جامع آموزش و پژوهش کشور در مدیریت بحران

·         چاپ و انتشار 39 متون آموزشی با موضوع مدیریت بحران

·         اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت (سالانه 2000 نفر)

·         افزایش 100 درصدی مطالعات با هدف تدوین نظام جامع آموزش کشور در مدیریت بحران و بروزرسانی آن

6- برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی در موضوع کاهش مخاطرات طبیعی در کشور

·         برگزاری سالانه حداقل دو همایش ملی در موضوعات زلزله، سیل و خشکسالی در کشور

·       برگزاری سالانه حداقل 4 همایش تخصصی و علمی منطقه‌ای در موضوعات زلزله، سیل و خشکسالی در کشور

7- حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در موضوع مدیریت بحران

·         حمایت سالانه از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری در موضوع مدیریت بحران

8- به کارگیری حوزه‌های علمیه در افزایش آگاهی جامعه در مدیریت بحران

·         افزایش تعامل و همکاری حوزه‌های علمیه در نشر توسعه‌های دینی در موضوعات مربوط به مدیریت بحران

9- تهیه طرح جامع کاهش خطرپذیری زلزله در کشور

·         تهیه 100 درصدی نقشه پهنه‌بندی و ریزپهنه‌بندی خطر زلزله برای کل کشور

·         انجام 100 درصدی مطالعات آسیب‌پذیری برای کلیه مستحدثات کشور در برابر زلزله

·         گسترش 100 درصدی اجرای برنامه‌های کاهش خطرپذیری زلزله در کشور

·         افزایش 12 مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله و تجهیز آن‌ها

10- تهیه طرح جامع کاهش خطرپذیری سیل کشور

·         تهیه 100 درصدی نقشه پهنه‌بندی خطر سیل کل کشور

·         انجام 100 درصدی مطالعات آسیب‌پذیری کلیه مستحدثات کشور در برابر سیل

·         تهیه 100 درصدی برنامه کاهش خطرپذیری سیل در کشور و تأیید در مراجع قانونی

·         اجرای 50 درصدی برنامه کاهش خطرپذیری سیل در کشور

·         گسترش اجرای طرح‌های حفاظتی مراکز جمعیتی کشور در مقابل سیل

·         گسترش مطالعات ایمن‌سازی در سطح کشور

·         تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها و آزادسازی آن‌ها

11- تهیه طرح جامع کاهش خطرپذیری خشکسالی کشور

·         تهیه 100 درصدی نقشه پهنه‌بندی خطر خشکسالی کل کشور

·         انجام مطالعات 100 درصدی آسیب‌پذیری کلیه مستحدثات کشور در برابر خشکسالی

·         تهیه 100 درصدی برنامه کاهش خطرپذیری خشکسالی کل کشور

·         افزایش تعداد پایگاه‌های دیده‌بانی و پایش خشکسالی در کشور