1399/11/07
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور به همراه تجهیزات

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور به همراه تجهیزات

سازمان مدیریت بحران کشور در نظر دارد مناقصه عمومی کالا (خرید سرور به همراه تجهیزات) به شماره ۰۳۰۳۰۰۰۰۰۰۱ ۹۰ ۲۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس w w w.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و در یافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محق ق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریـخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 06/11/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۶ روز پنجشنبه تاریخ 16/11/1399
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ 18/11/1399
 

شناسه خبر : 3553
امتیاز شما برای این خبر: