دوره آموزشي و تمرين ستادي2/ معاون امور آمادگي و مقابله: هدف ما تيم سازي مديران در سطوح ملي و استاني جهت كاهش خسارات در حوادث طبيعي است

اكبرپور گفت: برگزاري اين كارگاه هاي آموزشي با هدف تيم سازي مديران اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران در سطوح ملي- استاني و شهرستاني جهت كاهش خسارات جاني و مالي...
1394/02/28

در سفر رئيس سازمان مديريت بحران كشور به تويسركان صورت گرفت: بازديد از باغات و مزارع / تشكيل شوراي هماهنگي مديريت بحران

به دعوت نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان مديريت بحران كشور براي بررسي و تعيين ميزان خسارت وارده به كشاورزان و باغداران تويسركاني سفري...
1394/02/19