عنوان سایت

سازمان

روابط عمومی سازمان مدیریت بحران کشور
تلفن:8-22391996
فاکس: 22398030
وبسایت:
ndmo.ir
ایمیل:
bohrannews@moi.ir
سامانه پیام کوتاه: 30007777
^