• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

عنوان سایت

کنفرانس وزرای کشورهای آسیایی در زمینه کاهش ریسک حوادث
پیشگیری از حوادث، حمایت از توسعه پایدار
بیانیه اولان باتور
ما وزرا و روسای هیأت های نمایندگی  مسول در زمینه کاهش ریسک حوادث در آسیا و اقیانوسیه حاضر در  هشتمین کنفرانس وزاری کشورهای آسیایی در زمینه کاهش ریسک حوادث اولان باتور، مغولستان3 تا 6 جولای 2018  ( 12 لغایت 15 تیر )1397 :
1- با بیان نگرانی عمیق خود نسبت به استمرار اثرات حوادث در منطقه که منجر به از بین رفتن انسان ها و معیشت آنها، مهاجرت اجباری افراد و خسارت زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و مادیات شده است؛
2- با درک نیاز به تمرکز اصولی بر فاکتورهای بهم پیوسته و در حال رشد ریسک حوادث مانند شهرنشینی ، توسعه، مهاجرت، رشد سریع و بی برنامه جمعیت، تغییر اقلیم و فقر؛
3- با به رسمیت شناختن اهمیت اطمینان از پیوستگی میان چارچوب های جهانی مانند دستورکار 2030 برای توسعه پایدار، موافقتنامه پاریس در زمینه تغییرات آب و هوایی، چارچوب سندای برای کاهش ریسک حوادث ، دستورکارعملی آدیس آبابا برای تأمین مالی توسعه، دستورکار انسان دوستی، دستورکار شهر جدید، معیارهای عملیاتی SIDS ساموا، فرآیندهای بین دولی منطقه ای مانند مجمع توسعه پایدار آسیا - اقیانوسیه، چشم انداز 2025 آ س آن، چارچوب توسعه برگشت پذیر اقیانوسیه؛
4-با پذیرفتن  نقش مهم تحقیات علمی و تکنیکی و کاربرد آنها شامل تکنولوژی هوایی، فضایی و اطلاعاتی در دستیابی به سند توسعه 2030
5- با تأیید نیاز استمرار به تقویت افراد، جوامع و محیط مقاوم که هسته چارچوب سندای برای کاهش ریسک حوادث و برنامه اقدام منطقه آسیا برای اجرای چارپوب سندای هستند؛
6- با یادآوری نتایج نشست جهانی کنکون: تضمین برگشت پذیری زیرساخت ها و اماکن و دیگر نتایج نشست جهانی 2017 ؛
7- با تعهد مجدد و یادآوری اطمینان جامعه به کار ما و نتایج کنفرانس وزرای آسیایی در سال 2016 در کشور هند و استمرار پیشرفت های بدست آمده توسط دولتها در اجرا، مشارکت و حمایت از سازمان ها و دیگر دینفعان برای اجرای طرح منطقه آسیا؛
8- با تشویق نقش حیاتی گروههای ذینفع بعنوان توانمندسازان، همکاری با دولتها و جوامع در اجرای طرح منطقه ای آسیا در سطح محلی، ملی و منطقه ای مشتمل بر تحقق کامل تعهدات داوطلبانه؛
بدینوسیله دولتها و ذینفعان را به انجام موارد زیر فرا می خوانیم:
9- تعهد به ترجمه هماهنگ چارچوب های جهانی در سیاست و تمرین برای دستیابی به بازگشت پذیری در سطوح ملی و محلی در تمام بخش ها با تقویت ترتیبات حکومتی و فراهم آوردن راهنما برای تضمین مدیریت موثر و کارامد ریسک حوادث.
23- تعهد به مسولیت بیشتر برای کاهش ریسک حوادث مشتمل بر گردآوری و ثبت سیستماتیک آثار و خسارات حوادث، هدایت و اشتراک گزاری ارزیابی و تحلیل ریسک برای بیان استراتژی های ملی و محلی، پایش خطوط مبنا و استفاده از پایشگر چارچوب سندای برای ارزیابی پیشرفت دستاوردهای اهداف و شاخص های ملی و جهانی با استفاده از داده های تجزیه شده جنسیت، سن و اطلاعات محلی.
24- تعهد به افزایش همکاری های شمال- جنوب، مکمل همکاری های جنوب - جنوب و چند جانبه برای تقویت ظرفیت فنی و مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و جزایر کوچک و دولتهای در حال توسعه
25- ترویج روز جهانی کاهش بلایا، روز جهانی آگاهی در مورد سونامی و روزهای ملی و منطقه ای کاهش ریسک حوادث برای افزایش آگاهی در مورد کاهش ریسک حوادث و تشویق اقدامات جهانی برای تغییر رفتار
تصمیم به:
26- اجرای توصیه های این بیانیه و ارایه گزارش پیشرفت ها به کنفرانس بعدی وزرا در سال 2020
27-  همکاری با سازمان ها و ذینفعان برای اجرای برنامه اقدام 2018 الی 2020 طرح منطقه ای آسیا برای اجرای چارچوب سندای و روز آوری پیشرفت ها از طریق انجمن های همکاری آسیا و برنامه کاهش ریسک سازمان ملل
28 - فراخوانی گروههای ذینفع برای انجام تعهدات داوطلبانه و ارایه گزارش های دوره ای
با به رسمیت شناختن نقش استراتژی سازمان ملل برای کاهش ریسک حوادث (UNISDR) در هماهنگی با تلاش های جهانی و منطقه ای برای حمایت از اجرا و پایش چارچوب سندای از طریق مشارکت با آژانس های منطقه ای، سازمان های بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی
قدردانی از نشست ها و ابتکارات جهانی و منطقه ای کشورها و به رسمیت شناختن نتایج مانند بنگلادش(دومین کنفرانی بین المللی ناتوانی و مدیریت ریسک حوادث 2018)، چین(دومین کنفرانس آسیایی علوم و دانش کاهش ریسک حوادث 2018)، فیجی(مجمع مشترک اقیانوسیه کاهش ریسک حوادث و میزگرد تغییر اقلیم 2017)، هند(کارگاه بین المللی زیرساخت های برگشت پذیر2018 )، ویتنام(کنفرانس منطقه ای تقویت پایدار غذا و سیستم های کشاورزی 2018)
تشکر از پیشگامی دولت خلق چین ، جمهوری هند، فدراسیون مالزی، جمهوری کره، جمهوری اندونزی، پادشاهی تایلند بخاطر میزبانی کنفرانس های قبلی و پیشرفت های حاصل از بیانیه های این کنفرانس .
از دولت و ملت مغولستان بخاطر میزبانی کنفرانس وزرای کشورهای آسیایی 2018 که اولین بار در یک کشور در حال توسعه و محصور در خشکی با همکاری سازمان ملل برگزار گردید تقدیر بعمل می آید و منتظر کنفرانس بعدی در سال 2020 به میزبانی دولت استرالیا می مانیم.
6 جولای 2018 اولان باتور، مغولستان
 
عكس هاي مرتبط :

^

تحت نظارت وف بومی