1398/06/10

98-06-10 ریاست اسماعیل نجار؛ سومین جلسه هماهنگى نحوه اجراى قانون جديد مديريت بحران با حضور معاون هماهنگى وزارت كشور و معاونین مربوطه


1398/06/10