1399/02/17

99-02-17 سومین جلسه ویدیو کنفرانس مدیران کل مدیریت بحران استانداری های سراسر کشور با موضوع ارائه چارچوب تدوین اسناد استانی قانون مدیریت بحران کشور به ریاست اسماعیل نجار


1399/02/17