1397/01/28

97-01-28 بازدید ریاست سازمان از سرما زدگی در استان سمنان

عکاس: مهدی قدیانی
1397/01/28

گالری تصاویر