1397/06/24

97-06-24دیدار رئیس و معاون جهاد دانشگاهی کشور با اسماعیل نجار به منظور بررسی راه های همکاری در مراحل چهارگانه مدیریت بحران -

عکاس: مهدی قدیانی
1397/06/24

گالری تصاویر