1397/07/09

97-07-09 دیدار مدیران کل مدیریت بحران، زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان سمنان با اسماعیل نجار

عکاس: مهدی قدیانی
1397/07/09

گالری تصاویر