1397/07/20

97-07-20 آئین آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از چند پروژه عمرانی با حضور معاون وزیر کشور و استاندار خوزستان

عکاس: مهدی قدیانی
1397/07/20