1397/08/21

97-08-21 افتتاح مرکز مانتیتورینگ فرماندهی کنترل و هدایت عملیات مدیریت بحران

عکاس: مهدی قدیانی
1397/08/21

گالری تصاویر