1397/08/28

97-08-28 بازدید نجارو هیئت همراه از اقدامات مقاوم سازی و ایمنی انبار نفت ری3

عکاس: مهدی قدیانی
1397/08/28