1397/08/28

97-08-28 دیدار نجار با دستیار ویِژه دبیرکل سازمان ملل در امور انسان دوستانه

عکاس: مهدی قدیانی
1397/08/28

گالری تصاویر