1398/02/09

98-02-09نشست ارائه گزارش بازدید دفاتر سازمان ملل از مناطق سیل زده با حضور وزیر کشور


1398/02/09

98-02-09نشست ارائه گزارش بازدید دفاتر سازمان ملل از مناطق سیل زده با حضور وزیر کشور و  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور